Màng trinh nằm ở đâu? Làm thế nào để biết màng trinh còn hay mất?

Tuesday 28 November 2023 - in Phụ Khoa